Portfolio - Haley Mckee

Mama bear and cub fishing for salmon near Valdez, Alaska.

Valdez0191